เอกสารดาวน์โหลด

 

เอกสาร ไฟล์
ไฟล์เอกสารรายงานการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 pdf icon small
Vocational certificate (ประกาศนียบัตร) pdf icon small
บทคัดย่อ รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564
(Abstract of MJU Annual Conference 2021)
pdf icon small
ประวัติผู้นำเสนอผลงาน icons word24
รูปแบบภาคบรรยาย-โปสเตอร์ icons word24
Template Poster pdf icon small
ตัวอย่าง การนำเสนอภาคโปสเตอร์ .JPG
ตัวอย่าง การนำเสนอภาคโปสเตอร์ .PNG
ไฟล์ภาพ Background งานประชุมวิชาการ โปรแกรม Zoom meeting .PNG