เอกสารดาวน์โหลด

 

เอกสารไฟล์
Vocational certificate (ประกาศนียบัตร) pdf icon small
บทคัดย่อ รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564
(Abstract of MJU Annual Conference 2021)
pdf icon small
ประวัติผู้นำเสนอผลงาน icons word24
รูปแบบภาคบรรยาย-โปสเตอร์ icons word24
Template Poster pdf icon small
ตัวอย่าง การนำเสนอภาคโปสเตอร์ .JPG
ตัวอย่าง การนำเสนอภาคโปสเตอร์ .PNG
ไฟล์ภาพ Background งานประชุมวิชาการ โปรแกรม Zoom meeting .PNG