เงื่อนไขการนำเสนอผลงาน

1. การส่งผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานออกแบบ ขอให้ผู้เสนอผลงานจัดเตรียมบทความฉบับเต็มให้ถูกต้องตามรูปแบบและข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำหนดขึ้น มิฉะนั้น คณะกรรมการขอยกเลิกผลงานที่มีรูปแบบไม่ถูกต้องตามที่กำหนด
2. ผลงานที่จะนำเสนอ จะต้องเป็นผลงานที่เสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ หรือเป็นโครงการต่อเนื่อง และเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
3. บทความฉบับเต็ม 1 เรื่อง สามารถเลือกนำเสนอผลงานได้เพียงแบบเดียวเท่านั้น คือ บรรยาย หรือโปสเตอร์
4. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกรูปแบบของการนำเสนอผลงานตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

1. การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 10 นาที (รวมเวลาถาม–ตอบ)

2. การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) โปสเตอร์ขนาด A1 (59.4 ซม. x 84.1 ซม.) (แนวตั้ง)  โดยสามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

การเตรียมต้นฉบับ

หมายเหตุ
1. บทความระดับยอดเยี่ยมที่ผ่านการพิจารณาโดย Peer review ที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ในกลุ่ม TCI 1 จำนวน 5 เรื่อง ทั้งนี้ต้องผ่านเงื่อนไขที่กำหนดของกองบรรณาธิการ
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ผู้นำเสนอได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ (Paper review) จะ ได้รับการตีพิมพ์เป็น Proceedings ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บไซต์