กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564

ณ อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผ่านระบบ Online Zoom Meeting

โดย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

Conference Zoom1 QR1Click Link Zoon meeting

09.00 – 10.30 น.    ห้อง 1  บรรยายพิเศษ  “NEW NORMAL หรือ NEXT NORMAL ไม่ว่าจะปกติใหม่หรือปกติถัดไปจะอยู่อย่างไรให้เป็นปกติสุข”

                              โดย     ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

                                        ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                              พิธีกรอาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช

 
Banner Webqr24 1Click Link Zoom meeting

09.00 – 10.30 น.    ห้อง 2  นวัตกรรมเกษตรกับทางรอดของการเกษตร

                              ผู้นำการเสวนา:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล    มหาวิทยาลัยแม่โจ้

                              ผู้เสวนา:        ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                                   นางสาวทรัพย์วรา เจริญพานิชสกุล            ผู้ร่วมก่อตั้ง Farmbook

                                                   นางสาวนุชวรี บุญคุ้มครอง      YSF64 CEO Around the World Concept

                                                   นายสมิต ทวีเลิศนิธิ                                กรรมการผู้จัดการ บ. นิธิฟูดส์ จำกัด

 
Conference Zoom B2qr24 3Click Link Zoom meeting

10.30 – 12.00 น.    ห้อง 3  นวัตกรรมการวิจัยเชิงพื้นที่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

                              ผู้นำการเสวนา:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์    มหาวิทยาลัยแม่โจ้

                              ผู้เสวนา:        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์      มทร. ศรีวิชัย

                                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ    มรภ. นครศรีธรรมราช

                                                         รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย          มรภ. อุตรดิตถ์

                                                         คุณบัญญัติ คำบุญเหลือ                          บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564

Conference Zoom2Qr2Click Link Zoom meeting

09.15 – 10.15 น.    บรรยายพิเศษ   “เมืองนวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ”

                              โดย     ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์   ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

10.15 – 11.00 น.     พิธีเปิดสมาคมสตาร์ทอัพด้านการเกษตรไทย

                              Thai AgTech Startup Association (TASA)

 
Conference Zoom3Qr2Click Link Zoom meeting

11.00 – 12.00 น.    พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ  และบรรยายพิเศษ

                              เรื่อง   “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพสู่การพัฒนาความยั่งยืน”

                              โดย     ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

                                                  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 
Conference Zoom B3qr25 2Click Link Zoom meeting

13.00 – 14.00 น.    เสวนาโต๊ะกลม (ห้องที่ 4-6)

                              ห้อง 4  Smart Farm เพื่อชุมชนสังคมเกษตรยั่งยืน

                              ผู้นำการเสวนา:   ว่าที่ร้อยตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

                              ผู้เสวนา        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ              มทร. ล้านนา เชียงใหม่

                                                         อาจารย์ ดร.พันธ์ลพ สินธุยา                                มรภ. เชียงใหม่

                                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล                 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์

                                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ การญจนประโชติ    มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
Conference Zoom B4qr25 3Click Link Zoom meeting

    13.00 – 14.00 น. ห้อง 5  เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อชุมชน

                              ผู้นำการเสวนา:  อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์                         มหาวิทยาลัยแม่โจ้

                              ผู้เสวนา             รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                  

                                                       ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข                                มหาวิทยาลัยพายัพ

                                                       รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล                   มทร. อีสาน สุรินทร์

                                                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญแรง                   มรภ. เชียงใหม่

 
Conference Zoom B5qr25 12Click Link Zoom meeting

    13.00 – 14.00 น.       ห้อง 6  Re-considered University’s Roles and Collaboration

                                       to Empower YSF 4.0 in Upland Community

                              ผู้นำการเสวนา:  รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                              ผู้เสวนา        รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์              มหาวิทยาลัยแม่โจ้

                                                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อนภา ผุสดี                     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                   
                                                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี                    มรภ. เชียงใหม่
                                                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลพร จันทร์ไชย             มทร. ล้านนา น่าน

 
Banner Webqr25 13Click Link Zoom meeting

16.30 – 16.45 น.          พิธีปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564

                                    โดย     รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา 

                                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้