ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2561
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขออนุมัติโครงการประชุม

โครงการประชุมวิชาการ ระดับชาติ 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

โปสเตอร์
การประชุมวิชาการ

ฐานข้อมูลรายงาน
การประชุมวิชาการ
Proceeding


เตรียมต้นฉบับ / จัดทำผลงาน
ต้นแบบการจัดเตรียมต้นฉบับ
ตัวอย่างการจัดเตรียมต้นฉบับ
กำหนดการประชุมวิชาการ 
ตารางนำเสนอผลงานภาคบรรยาย 
ตารางนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
การจัดทำโปสเตอร์นำเสนอ
วิธีการและอัตราค่าลงทะเบียน
ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ
ปิดรับ 1 ก.ย. 2561 เป็นต้นไป
แบบตอบรับนำเสนอผลงานวิชาการ
ผู้เข้าการร่วมประชุม

แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ภาคบรรยาย

ภาคโปสเตอร์

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่พัก

แผนที่และการเดินทาง

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

แจ้งสำหรับผู้ชำระค่าลงทะเบียนแต่ยังไม่ได้จัดส่งหลักฐานการการลงทะเบียน (สลิปเงินโอน)
ประกาศ!!! สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารแต่ยังไม่ได้จัดส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาให้กับการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ขอความอนุเคราะห์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางหมายเลข 053-873410 หรือจัดส่งหลักฐานการโอนค่าสมัครมาที่ res_conference@mju.ac.th  ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการคงค้างจัดส่งหลักฐานการโอนค่าสมัคร ดังนี้      ลำดับ                           วันที่โอน                                    จำนวนเงิน                120  กรกฎาคม  25611,200223  กรกฎาคม  25612,500327  กรกฎาคม  25613,000428  กรกฎาคม  25612,500
7 ธันวาคม 2561
รายชื่อและสถานะผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยาย
รายชื่อและสถานะผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยาย Click!!!! หมายเหตุ:   สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิชาการและมีชื่อขึ้นทะเบียนผู้เสนอผลงาน ที่ www.conference.mju.ac.th  จะประกาศผลผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการครั้งที่ 2 เพื่อทำการเตรียมพร้อมในการนำเสนอผลงานในวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561  โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณารอบสุดท้ายจะได้นำเสนอผลงานในวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในบทคัดย่อและรายงานฉบับสมบูรณ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
30 พฤศจิกายน 2561
รายชื่อและสถานะผู้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
รายชื่อและสถานะผู้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์  Click!!!!! หมายเหตุ:   สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิชาการและมีชื่อขึ้นทะเบียนผู้เสนอผลงาน ที่ www.conference.mju.ac.th  จะประกาศผลผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการครั้งที่ 2 เพื่อทำการเตรียมพร้อมในการนำเสนอผลงาน ในวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561  โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณารอบสุดท้ายจะได้นำเสนอผลงานในวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในบทคัดย่อและรายงานฉบับสมบูรณ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
30 พฤศจิกายน 2561
รายชื่อและสถานะ ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอผลงานทางวิชาการ) ประจำปี 2561
รายชื่อและสถานะผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอผลงานทางวิชาการ)  ประจำปี 2561 Click!!!!
30 พฤศจิกายน 2561
หนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 และหนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุม งานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 และหนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุม งานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สำหรับผู้เสนอผลงาน)       ผู้เสนอผลงานทางวิชาการในสาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ / ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ที่ผ่านการพิจารณาให้สามารถนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561  ทางการประชุมวิชาการฯ ได้ดำเนินการแจ้งหนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุมจัดส่งถึงอีเมลของผู้เสนอผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 พร้อมเอกสารแผนที่การจัดงาน ตารางนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ลำดับการติดตั้งภาคโปสเตอร์ กำหนดการการจัดงาน และแบบประวัติผู้นำเสนอผลงาน  ขอความอนุเคราะห์ผู้เสนอผลงานในสาขาการนำเสนอที่ได้กล่าวมาข้างต้น ที่ได้รับอีเมล จัดส่งเอกสาร "แบบประวัติผู้เสนอผลงาน" กลับคืนการประชุมวิชาการฯ ทางอีเมล mju.conference@gmail.com ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561       สำหรับผู้เสนอผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ผ่านการประเมินให้สามารถนำเสนอผลงานทางวิชาการ สามารถดาวน์โหลดเอกสารหนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุม ดังนี้เอกสารดาวน์โหลดหนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุมภาคบรรยายหนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุมภาคโปสเตอร์
6 พฤศจิกายน 2561
การลงทะเบียนและอัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอผลงานทางวิชาการ)
การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  (ไม่นำเสนอผลงานทางวิชาการ)  1 บุคคลทั่วไป/คณาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย        - ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่31กรกฏาคม2561         2,500บาทคน2 นิสิต/นักศึกษา        - ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่31กรกฏาคม2561         1,500บาทคน  อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับการร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่31กรกฎาคม2561       คนละ800บาท กรณีผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการการประชุมวิชาการปิดรับลงทะเบียนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไปกรณี ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ เลือกชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ขอความอนุเคราะห์ชำระค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 หากตรวจพบการส่งผลงานทางวิชาการและการชำระค่าลงทะเบียนเกินวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทางการประชุมวิชาการขอสงวนสิทธิ์และปฏิเสธการลงทะเบียนนำเสนอผลงานทางวิชาการ    เอกสารดาวโหลด:แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม(สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่นำเสนอผลงานทางวิชาการ)             ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม (ไม่นำเสนอผลงานทางวิชาการ) สามารถลงทะเบียนโดยการดาวโหลดแบบลงทะเบียน กรอกข้อมูล พร้อมจัดส่งแบบลงทะเบียน มาทาง E-mail: res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมทั้งชำระค่าลงทะเบียนโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้    1. โอนเงินธนาคารกรุงไทยสาขาแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 375-0-06600-0 ชื่อบัญชี “คณะเทคโนโลยีการประมงฯ”     2. โอนเงินธนาคารกรุงไทยสาขาแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ชื่อบัญชี “คณะเทคโนโลยีการประมงฯ” โดยผ่านระบบ Internet Banking) เมื่อทำการสั่งจ่ายหรือโอนเงินเรียบร้อย กรุณาแนบไฟล์ใบสลิบการสั่งจ่ายผ่านระบบ หรือส่งสำเนาใบโอนเงินธนาคารโดยระบุชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน มาที่โทรสาร 0 5387 3418 หรือ E-mail : res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com         สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.conference.mju.ac.th และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารธรรมศักดิ์มนตรี (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง/ อาคารข้างประตูบางเขน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0 5387 3411, 0 5387 3410, 08 6309 9373 โทรสาร 0 5387 3418  E-mail: res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com          บทความทางวิชาการที่ผ่านการประเมินให้สามารถขึ้นนำเสนอในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทางการประชุมวิชาการจะแจ้งผลตอบรับให้ทราบ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561
30 ตุลาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 11-13 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2556         ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม (ไม่นำเสนอผลงานทางวิชาการ) สามารถลงทะเบียนโดยการดาวโหลดแบบลงทะเบียน กรอกข้อมูล พร้อมจัดส่งแบบลงทะเบียน มาทาง E-mail: res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมทั้งชำระค่าลงทะเบียนโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้    1. โอนเงินธนาคารกรุงไทยสาขาแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 375-0-06600-0 ชื่อบัญชี “คณะเทคโนโลยีการประมงฯ”     2. โอนเงินธนาคารกรุงไทยสาขาแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ชื่อบัญชี “คณะเทคโนโลยีการประมงฯ” โดยผ่านระบบ Internet Banking) อัตราค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอผลงานทางวิชาการ) 1 บุคคลทั่วไป/คณาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย        - ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่31กรกฏาคม2561         2,500บาทคน2 นิสิต/นักศึกษา        - ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่31กรกฏาคม2561         1,500บาทคน  อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับการร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่31กรกฎาคม2561       คนละ800บาท กรณีผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ: การประชุมวิชาการปิดรับลงทะเบียนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไปกรณี ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ เลือกชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ขอความอนุเคราะห์ชำระค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 หากตรวจพบการส่งผลงานทางวิชาการและการชำระค่าลงทะเบียนเกินวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทางการประชุมวิชาการขอสงวนสิทธิ์และปฏิเสธการลงทะเบียนนำเสนอผลงานทางวิชาการ  เอกสารดาวโหลด:แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม(สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่นำเสนอผลงานทางวิชาการ)         เมื่อทำการสั่งจ่ายหรือโอนเงินเรียบร้อย กรุณาแนบไฟล์ใบสลิบการสั่งจ่ายผ่านระบบ หรือส่งสำเนาใบโอนเงินธนาคารโดยระบุชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน มาที่โทรสาร 0 5387 3418 หรือ E-mail : res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com         สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.conference.mju.ac.th และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารธรรมศักดิ์มนตรี (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง/ อาคารข้างประตูบางเขน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0 5387 3411, 0 5387 3410, 08 6309 9373 โทรสาร 0 5387 3418  E-mail: res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com          บทความทางวิชาการที่ผ่านการประเมินให้สามารถขึ้นนำเสนอในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทางการประชุมวิชาการจะแจ้งผลตอบรับให้ทราบ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561
30 ตุลาคม 2561
รายชื่อและสถานะ ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี 2561
ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ การประชุมวิชาการ ระดับชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561  ลำดับที่              ชื่อ - สกุล                           หน่วยงาน              การชำระค่าลงทะเบียน  1. : ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว : อยู่ระหว่างการตรวจสอบ : ยังไม่ได้ดำเนินการครบกระบวนการ
7 มิถุนายน 2561
ดูทั้งหมด