การลงทะเบียนและอัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอผลงานทางวิชาการ)

ปรับปรุงข้อมูล : 30/10/2561 12:56:25     ที่มา : การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2561     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5730

กลุ่มข่าวสาร :

การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  (ไม่นำเสนอผลงานทางวิชาการ) 

1 บุคคลทั่วไป/คณาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย

        - ชำระค่าลงทะเบียนหลัง     วันที่ 31 กรกฏาคม 2561         2,500 บาท / คน

2 นิสิต/นักศึกษา     

        - ชำระค่าลงทะเบียนหลัง     วันที่ 31 กรกฏาคม 2561         1,500 บาท / คน 


อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับการร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่

        - ชำระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2561        คนละ  800 บาท     

กรณีผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ: การประชุมวิชาการ ปิดรับลงทะเบียนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป กรณี ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ เลือกชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ขอความอนุเคราะห์ชำระค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 หากตรวจพบการส่งผลงานทางวิชาการและการชำระค่าลงทะเบียนเกินวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทางการประชุมวิชาการขอสงวนสิทธิ์และปฏิเสธการลงทะเบียนนำเสนอผลงานทางวิชาการ   

 
เอกสารดาวโหลด:  แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม (สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่นำเสนอผลงานทางวิชาการ) 


           ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม (ไม่นำเสนอผลงานทางวิชาการ) สามารถลงทะเบียนโดยการดาวโหลดแบบลงทะเบียน กรอกข้อมูล พร้อมจัดส่งแบบลงทะเบียน มาทาง E-mail: res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมทั้งชำระค่าลงทะเบียนโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้

    1. โอนเงินธนาคารกรุงไทยสาขาแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 375-0-06600-0 ชื่อบัญชี “คณะเทคโนโลยีการประมงฯ” 

    2. โอนเงินธนาคารกรุงไทยสาขาแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ชื่อบัญชี “คณะเทคโนโลยีการประมงฯ” โดยผ่านระบบ Internet Banking)
         
เมื่อทำการสั่งจ่ายหรือโอนเงินเรียบร้อย กรุณาแนบไฟล์ใบสลิบการสั่งจ่ายผ่านระบบ หรือส่งสำเนาใบโอนเงินธนาคารโดยระบุชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน มาที่โทรสาร 0 5387 3418 หรือ E-mail : res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com  

        สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.conference.mju.ac.th และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารธรรมศักดิ์มนตรี (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง/ อาคารข้างประตูบางเขน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0 5387 3411, 0 5387 3410, 08 6309 9373 โทรสาร 0 5387 3418  E-mail: res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com


         บทความทางวิชาการที่ผ่านการประเมินให้สามารถขึ้นนำเสนอในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทางการประชุมวิชาการจะแจ้งผลตอบรับให้ทราบ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561

 

   

ข่าวล่าสุด