รายชื่อและสถานะผู้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

ปรับปรุงข้อมูล : 30/11/2561 15:18:24     ที่มา : การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2561     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3831

กลุ่มข่าวสาร :รายชื่อและสถานะผู้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์  Click!!!!!

หมายเหตุ:   สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิชาการและมีชื่อขึ้นทะเบียนผู้เสนอผลงาน ที่ www.conference.mju.ac.th  จะประกาศผลผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการครั้งที่ 2 เพื่อทำการเตรียมพร้อมในการนำเสนอผลงาน ในวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561  โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณารอบสุดท้ายจะได้นำเสนอผลงานในวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในบทคัดย่อและรายงานฉบับสมบูรณ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561

ข่าวล่าสุด