รายชื่อและสถานะ ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี 2561

ปรับปรุงข้อมูล : 7/6/2561 11:30:22     ที่มา : การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2561     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 540

กลุ่มข่าวสาร :

ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ การประชุมวิชาการ ระดับชาติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561  

 

ลำดับที่               ชื่อ - สกุล                            หน่วยงาน              

การชำระค่าลงทะเบียน  

1.

 

 

   : ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

   : อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

   : ยังไม่ได้ดำเนินการครบกระบวนการ

 

ข่าวล่าสุด