รายชื่อและสถานะ ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอผลงานทางวิชาการ) ประจำปี 2561


ปรับปรุงข้อมูล : 4/12/2561 21:39:49     อ่าน : 1023

ผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมวิชาการ ระดับชาติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561  

(ไม่ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ)

 ?

ลำดับที่               ชื่อ - สกุล                            สถานะ                      หน่วยงาน              

การชำระค่าลงทะเบียน  

1.   นายภัจล์  งามสิทธิโชค นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก
2.   นางสาวกมลวรรณ  ไชยทอง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์
3.   นางสาวชนิดา ยุบลไสย์   นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
4.   ผศ.วรากร  วิศพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
5.   ผศ.อนรรฆอร  ศรีไสยเพชร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
6.   อ.เพชรลดา  กันทาวี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
7.   ผศ.ศิริจันทร์  เวสารัชศาต อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
8.   นางสาวศิวาพร แก้วคำฟู นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้    
9.   นางสาวจารุพรรณ อุ่นนันกาศ Research Assistant II Hortigenetics Research (S.E. Asia)    
10.   ผศ.ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
11.   อ.ดร.พิทยา ใจคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
12.   อ.ดร.สุทธยศ ยิ้มพูลทรัพย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
13.   ผศ.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
14.   อ.ธวัฒน์ สร้อยทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
15.   อ.ดร.วรวรรณ เพชรอุไร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
16.   ผศ.ดร.วิรันธชา  เครือฟู อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
17.   อ.นันท์นภัส  ปาลินทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
18.   นายเลิศภูมิ  จันทรเพ็ญกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
19.   รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ยกเลิกการเข้าร่วม
20.   ผศ.รัชดาภรณ์ ทิมัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

21.

  อ.สลิลทิพย์ แดงกองโค อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
22.   อ.ชฎารัตน์ ถาปัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
23.   นางอารยา  แก้วคง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
24.   ว่าที่ร.ต.สราวุฒิ  ดาแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25.   อ.ภัทรา วงษ์พันธ์กมล  อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  
26.   ผศ.ดร.จารุวรรณ คำแก้ว อาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
27.   นางสาววีรินท์ วงษ์รุ่ง นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
28.   นางอาพาพร  สุพร นักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  
29.   อ.จิราภรณ์  กวดขัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
30.   อ.ศรัณยา  เฮงสวัสดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
31.   อ.ภัทราวรรณ เพชรแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
32.   น.ส.เจนจิรา  ค่ายชัยภูมิ สัตวบาลอาวุโส บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
33.   ผศ.ดร.เบญจพร บุราณรัตน์  อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
34.   นางสาวบุษบา  วงค์ราช นักศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
35.   อาจารย์กัญญา บุตราช อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
36.   นายอุเทน จำใจ นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
37.   นางสาวซูลฟา  โตะเฮง นักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
38.   ผศ.ธมลวัฒน์  หิรัญชาติอนันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
39.   อ.ดร.สุวคนธ์ จันทร์ต๊ะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
40.   นางสาวปัณฑารีย์ ชูตระกูล นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   
41.   อ.ดร.จิรพงศ์  ศรศักดานุภาพ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
42.   ผศ. ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
43.   อ.จิรภา คงเขียว อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
44.   อ.ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
45.   ผศ.ดร.แสงทองพงษ์เจริญกิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
46.   ผศ.ทุเรียน ทาเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
47.   อ.ธเนศ  แก้วกำเนิด อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
48.   ผศ.วชิราภรณ์ จันทร์โพธนุกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
49.   รศ.มณีรัตน์  องค์วรรณดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
50.   ผศ.ดร.พุฒิสรรค์  เครือคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
51.   ผศ.ดร.พหล  ศักดิ์คะทัศน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
52.   ผศ.ดร.สายสกุล  ฟองมูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
53.   ผศ.ดร.กังสดาล  กนกหงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
54.   อ.ดร.นภารัศม์  เวชสิทธิ์นิรภัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
55.   อ.ดร.ปิยะ  พละปัญญา อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
56.   นางสาวพัชรินทร์  ตุ้ยวงค์ นักศึกษา สถาบันวิจัยและฝึกอบรมทางการเกษตร แม่เหียะ
57.   นางสาวภัคจิรา   จันทร์อินทร์ นักศึกษา สถาบันวิจัยและฝึกอบรมทางการเกษตร แม่เหียะ
58.   รศ.ดร.มงคล  ถิรบุญยานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
59.   รศ.ดร.วาที  คงบรรทัด อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
60.   อ.ดร.จุฑามาศ  มณีวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
61.   อ.ดร.สมคิด  ดีจริง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63.   อ.ดร.ปารวี  กาญจนประโชติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
64.   อ.ดร.ชมัยพร  นิธิกาจณ์พานิช     อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
65.   อ.ดร.รัฐพร  จันทร์เดช อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
66.   อ.ดร.พิชามญชุ์  ลิ่มเจริญชาติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
67.   อ.ดร.ปานวาด  ศิลปวัฒนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
68.   รศ.ดร.วศิน  เจริญตัณธนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
69.   รศ.ดร.ปิยะนุช  เนียมทรัพย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
70.   ผศดร.ปวีณา  ภูมิสุทธาผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
71.   อ.ดร.ยุวลี  อันพาพรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
72.   อ.ดร.มุจลินทร์  ผลจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
73.   นายกมลชัย  ยงประพัฒน์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
74.   ผศ.ดร.เดชา  สมนะ อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
75.   นางสาวรัตติยา แพงมา สัตวบาลอาวุโส บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
76.   นายเอนก   ภู่อ่อนนิ่ม     นักวิชาการอาวุโสด้านสัตว์น้ำ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด   
77.   นายวิรุฬห์   มณีอภัย    นักวิชาการส่งเสริมอาวุโส บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด   
78.   นายวรชัย   เงินคำคง   วิศวกรอาวุโส บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด   
79.   ผศ.ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
80   ผศ.ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

   : ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว        : ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน