ขออนุมัติโครงการประชุม

โครงการประชุมวิชาการ ระดับชาติ 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

โปสเตอร์
การประชุมวิชาการ

ฐานข้อมูลรายงาน
การประชุมวิชาการ
Proceeding


เตรียมต้นฉบับ / จัดทำผลงาน
ต้นแบบการจัดเตรียมต้นฉบับ
ตัวอย่างการจัดเตรียมต้นฉบับ
กำหนดการประชุมวิชาการ 
ตารางนำเสนอผลงานภาคบรรยาย 
ตารางนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
การจัดทำโปสเตอร์นำเสนอ
วิธีการและอัตราค่าลงทะเบียน
ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ
ปิดรับ 1 ก.ย. 2561 เป็นต้นไป
แบบตอบรับนำเสนอผลงานวิชาการ
ผู้เข้าการร่วมประชุม

แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ภาคบรรยาย

ภาคโปสเตอร์

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่พัก

แผนที่และการเดินทาง

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม