กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564

ณ อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผ่านระบบ Online Zoom Meeting

โดย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

09.00 – 12.00 น.   บรรยายพิเศษและเสวนาโต๊ะกลม (ห้องที่ 1-3) 
09.00 – 10.30 น.   ห้อง 1 บรรยายพิเศษ “NEW NORMAL หรือ NEXT NORMAL ไม่ว่าจะปกติใหม่ หรือปกติถัดไปจะอยู่อย่างไรให้เป็นปกติสุข”
    โดย ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง  ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    พิธีกร: อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช
09.00 – 10.30 น.   ห้อง 2 นวัตกรรมเกษตรกับทางรอดของการเกษตร
    ผู้นำการเสวนา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล    มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    ผู้เสวนา: ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    นางสาวทรัพย์วรา เจริญพานิชสกุล    ผู้ร่วมก่อตั้ง Farmbook
    นางสาวนุชวรีย์ บุญคุ้มครอง    ประธาน YSF เชียงใหม่
    นายสมิต ทวีเลิศนิธิ เจ้าของ    บริษัทนิธิฟูดส์ จำกัด
09.00 – 10.30 น.   ห้อง 3 นวัตกรรมการวิจัยเชิงพื้นที่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
    ผู้นำการเสวนา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์    มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    ผู้เสวนา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
    รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
    คุณบัญญัติ คำบุญเหลือ    บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.   นำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ (session 1-6)

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564

09.00 – 11.00 น.   นำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ (session 7-10)
10.00 – 10.45 น.   บรรยายพิเศษ “เมืองนวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ”
    โดย ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์    ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
10.45 – 11.00 น.   พิธีเปิดสมาคมนักนวัตกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
11.00 – 12.00 น.   พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพสู่การพัฒนาความยั่งยืน”
    โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล    ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
12.00 – 13.00 น   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น   เสวนาโต๊ะกลม (ห้องที่ 4-6)
    ห้อง 4 Smart Farm เพื่อชุมชนสังคมเกษตรยั่งยืน
    ผู้นำการเสวนา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์    มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    ผู้เสวนา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ    มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
    ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล    มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ การญจนประโชติ    มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13.00 – 14.00 น   ห้อง 5 เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อชุมชน
    ผู้นำการเสวนา: ดร.สมคิด แก้วทิพย์    มหาวิทยาลัยแม่โจ้
.   ผู้เสวนา: รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ดร.ธนชัย พันธ์เกษมสุข    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสวกูล    มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน สุรินทร์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญแรง    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13.00 – 14.00 น   ห้อง 6 Re-considered University’s Roles and Collaboration to Empower YSF 4.0 in Upland Community.
    ผู้นำการเสวนา: รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ผู้เสวนา: รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์    มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อนภา ผุสดี    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลพร จันทร์ไชย    มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา น่าน
14.30 – 16.30 น   นำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ (session 11-15)
16.30 – 16.45 น   พิธีปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564
    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา    อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
     
    กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม