กำหนดการ

 

การดำเนินงานกำหนดการ
ประชาสัมพันธ์ /เปิดลงทะเบียนรับผลงานเผยแพร่ทางวิชาการ
- จัดส่งผลงานให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการพิจารณา
- แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้น พร้อมชำระค่าเงินค่าลงทะเบียน
1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2564
ปิดรับบทความ 31 สิงหาคม 2564
ผู้จัดส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาประเมินบทความ และส่งกลับคืนสำนักวิจัยฯ 1 – 30 สิงหาคม 2564
แจ้งผลการพิจารณาและจัดส่งผลงานกลับคืนให้ผู้เขียนเพื่อแก้ไข
(ระยะเวลาในการแก้ไข 14 วัน นับจากวันที่ผู้ส่งได้รับบทความคืนจากสำนักวิจัยฯ)*
1 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564
รวบรวมผลงานที่แก้ไข ส่งให้ Peer review พิจารณาตรวจสอบ 13 - 30 กันยายน 2564
แจ้งผู้เสนอผลงาน เตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอในงานประชุม (ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) 1-31 ตุลาคม 2564
จัดทำบทคัดย่อ และรูปแบบรายงานประชุมวิชาการ (Proceedings) 1-31 ตุลาคม 2564
บันทึกไฟล์บทคัดย่อ ลง USB Flash drive และจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมของที่ระลึก 1-30 พฤศจิกายน 2564
กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ Online Presentation 23-25 ธันวาคม 2564