01 smartfarm

การเกษตรที่เหมาะสมด้วยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การคัดเลือกพันธุ์จนถึงกระบวนการผลิต การตรวจวัดตั้งแต่สภาพแวดล้อม ดิน น้ำ อากาศ  ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต ทดแทนแรงงานโดยใช้ระบบอัตโนมัติ และเครื่องจักรกลการเกษตร การผลิตอาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยระบบการผลิตสัตว์ที่แม่นยำ กระบวนการผลิตสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่าลดต้นทุน ทดแทนแรงงาน และใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตภาคเกษตร รวมถึงการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อทำโภชนาการสัตว์แบบแม่นยำ (precision animal nutrition)  วัคซีนหรือผลิตภัณฑ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อการป้องกันโรคในพืช และสัตว์เศรษฐกิจ การพัฒนาชุดทดสอบแบบรวดเร็วเพื่อตรวจสอบสารตกค้าง และการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ ต้นแบบการบริหารการจัดการฟาร์มโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถลดต้นทุน หรือเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรได้  ระบบการติดตามและเตือนภัยล่วงหน้า และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศการเกษตร ระบบการติดตามและเตือนภัยล่วงหน้า (Monitoring and Warning System) จากปัญหาการระบาดของโรคและแมลง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร  ระบบการพยากรณ์ผลผลิต (Forecasting) เพื่อแจ้งเตือนหน่วยงานภาครัฐสำหรับการบริหารจัดการผลิต ลดความเสี่ยงจากสินค้าล้นตลาด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ โรงเลี้ยง ฟาร์มอัจริยะ การควบรวมเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ Smart farm, IT, Blockchain, AI, IoT, Warning System, Agri Data Center, Agri Map, Agri Big Data, Sensor, Plant Factory, Autonomous, Drone, Smart detection kit