01 smartfarm

การพัฒนามาตรฐาน การเพิ่มศักยภาพ การตรวจสอบย้อนกลับ การพัฒนาสายพันธุ์และเมล็ดพันธุ์  เทคโนโลยีการจัดการระบบผลิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่การพัฒนาสารกำจัดศัตรูพืช การพัฒนา organic smart farmer ภูมิปัญญาและชีวนวัตกรรมการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอัตลักษณ์ท้องถิ่น  สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโต การควบคุมแมลง และปราบศัตรูพืชหรือวัชพืชในพืชเศรษฐกิจ  และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง