66. 11. 28
ฮิต: 697

Co-Creation: กระบวนการร่วมสร้างสรรค์เมืองนวัตกรรม เกษตร อาหาร และสุขภาพ

Co-Creation: กระบวนการร่วมสร้างสรรค์เมืองนวัตกรรม เกษตร อาหาร และสุขภาพ

วัน เวลา: 21 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.

สถานที่ :ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

วิทยากร :

 1. ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง ประธานอนุกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยราชมงคล 9 แห่ง
 2. รศ.ดร.วรัญญู พูลเจริญ CTO ใบยาไฟโตฟาร์ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร/รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 4. รศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ดำเนินรายการ :ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนภากุล ผู้จัดการแผนงานพิเศษย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้

YuL

"มองโลกเห็นเราปฏิบัติการบนฐานความรู้ว่าด้วยป่าชุมชน ผู้คน บนฐานเศรษฐกิจชีวภาพของท้องถิ่น"

วัน เวลา: 21 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น.

สถานที่ : ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

วิทยากร :
 1. คุณเดโช ไชยทัพ ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 2. ผศ.ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้−แพร่ฯ
 3. อาจารย์ ดร.ปณิธี บุญสา มหาวิทยาลัยแม่โจ้−แพร่ฯ
ผู้ดำเนินรายการ :อาจารย์ ดร. โอฬาร อ่องฬะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้−แพร่ฯ

YuL

"การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางด้านการเกษตร"

วัน เวลา: 21 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 - 16.30 น.

สถานที่ : ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

วิทยากร :
 1. ผศ.ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 2. ผศ.ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 3. ผศ.ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์ วงศ์แสนใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 4. อาจารย์.ดร.เนตราพร ด้วงสง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ดำเนินรายการ :ผศ.ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง

YuL

"นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ"

วัน เวลา: 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 - 14.30 น.

สถานที่ : ห้อง Co-making space สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิทยากร :

 1. ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 2. อาจารย์.ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 3. ผศ.ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 4. ผศ.ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 5. อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 6. คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร/รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ดำเนินรายการ :ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนภากุล ผู้จัดการแผนงานพิเศษย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้

YuL

"ทิศทางเกษตรปลอดภัยในเวทีไทยและเวทีโลก"

วัน เวลา: 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.

สถานที่ :มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร Online Zoom & Youtube live

zoom meeting : 957 8517 4965
passcode: 734841

วิทยากร :

 1. คุณคม ศรีราช เจ้าของ วิลล่า วาริช (Villa Varich) ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 2. คุณศรายุทธ ศรีบัญยรานนท์ President& Chief Executive Officer (CEO)Thai World Food (Thailand) Co,LTD.
 3. คุณสุภาวรรณ ลี Chief of Business Director บริษัท ยูนิโคโค่ จำกัด (Unicoco Co.,Ltd.) ประเทศไทย
 4. คุณปฏิวัติ อินทร์แปลง เจ้าของ ฟาร์มอินแปลง จังหวัดชุมพร
 5. คุณธนากร นิลเขียว เจ้าของสวนนิลเขียว จังหวัดชุมพร

ผู้ดำเนินรายการ :อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

YuL

"Lanna Creative City : การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนและผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาด้วยนวัตกรรมการตลาดในยุคดิจิทัล”

วัน เวลา: 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น.

สถานที่ :ห้องประชุม Smart classroom ชั้น 2 อาคาร 25 ปี ธุรกิจการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิทยากร :

 1. คุณจินดา โปราปั๋น ผู้แทนผู้ประกอบการ Craft ผู้ผลิตและจำหน่ายงานทำมือเสื้อผ้าแฟชั่น จากฟ้าใหม่แฮนด์ลูม Fahmai handloom
 2. คุณชัยวุฒิ พรมยศ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing Ad Operations Specialist at Primal Agency THAILAND
 3. คุณอิ่มฤทัย กันจินะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เชียงใหม่

ผู้ดำเนินรายการ :อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

YuL

การส่งเสริมถั่วลิสงพันธุ์ใหม่สู่การใช้ประโยชน์จากหิ้งสู่ห้าง

การส่งเสริมถั่วลิสงพันธุ์ใหม่สู่การใช้ประโยชน์จากหิ้งสู่ห้าง

วัน เวลา: 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.

สถานที่ : ห้องประชุม 202 ชั้น2 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม

วิทยากร :

 1. คุณปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
 2. อาจารย์.ดร.เจตษฎา อุตรพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. ดร.ปริญญารัตน์ ภูศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
 4. คุณรุจิรา หล้าวงศา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
 5. คุณอนุชิต ศรีฉัตรใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 6. คุณไชยวัฒน์ มุกดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ผู้ดำเนินรายการ :อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

YuL

การพัฒนาสวนยางพาราสู่สัมมาชีพชุมชน

การพัฒนาสวนยางพาราสู่สัมมาชีพชุมชน

วัน เวลา: 23 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.

สถานที่ :ห้องประชุม304 ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

วิทยากร :

 1. ดร.วิทยา พรหมมี หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยางการยางแห่งประเทศไทย
 2. คุณพยนต์ แสงเทศ หัวหน้ากองส่งเสริมการปลูกแทนและปลูกใหม่ ฝ่ายส่งเสริมและการพัฒนาการผลิต
 3. คุณองค์กรณ์ รจนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง
 4. คุณดิษฐเดช วัฒนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ผู้ดำเนินรายการ :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

YuL

Top